Soms is het voldoende om even op verhaal te komen en enkele adviezen te krijgen om verder te kunnen. Soms zal een kortdurende psychologische begeleiding nodig zijn en in sommige situaties zal een langdurige psychotherapie de beste weg zijn om opnieuw ‘veerkrachtig’ te worden.
Hoe gaat dit in zijn werk? Hieronder vind je de stappen die deel uitmaken van het proces.

Stap 1

Aanmelding

Een eerste afspraak wordt gemaakt via telefonisch contact. Tijdens dit telefonisch gesprek wordt er een afspraak vastgelegd en wordt er informatie gegeven over de werking van de praktijk. Moest je nog concrete vragen hebben, kan je deze uiteraard ook stellen.

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Het doel is om elkaar beter te leren kennen en voldoende informatie te verzamelen over de betrokkene (het kind, de volwassenen, het koppel, het systeem) alvorens de begeleiding te kunnen starten. Enerzijds worden er de bezorgdheden besproken (bv. ‘Welke klachten en problemen zijn er?’, ‘Wat zijn de verwachtingen naar de begeleiding toe?’) en anderzijds wordt er stil gestaan bij de krachten in je functioneren.

Het kennismakingsgesprek duurt maximum één uur. Bij afloop van het gesprek wordt het verdere verloop van de samenwerking bekeken.

Stap 3

Begeleiding

Het doel van de psychologische begeleiding, psychotherapie is het verminderen van de problemen/bezorgdheden en het versterken/vermeerderen van de krachten, zodat er terug meer veerkracht aanwezig is.

Tijdens de sessies worden er concrete begeleidingsdoelen en – afspraken gemaakt. De frequentie van het aantal sessies is afhankelijk van de noden van de cliënt, wat regelmatig wordt geëvalueerd tijdens de begeleiding.

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek: €65
  • Individuele begeleiding: €65
  • Inhoudelijke verslagen: €65
  • Extern overlegmoment: €65 + benzinevergoeding

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 18/06/2019

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Psychologengroep De Veerkracht hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. De Veerkracht houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door De Veerkracht, Dorpsstraat 28, 3665 As en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben verschillende zorgverleners van De Veerkracht (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking (AVG artikel 6.1.f). Deze zorgverleners zijn eveneens gebonden aan beroepsgeheim, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.